„Ľudový tanec, ako súčasť systému tradičnej ľudovej kultúry“ V. medzinárodná konferencia

„Ľudový tanec, ako súčasť systému tradičnej ľudovej kultúry“ V. medzinárodná konferencia

2019 február 7.,
Helyszín : Léva (Levice)

Esemény részletek


Regionálne osvetové stredisko v Leviciach Vás pozýva na podujatie: „Ľudový tanec, ako súčasť systému tradičnej ľudovej kultúry“ V. medzinárodná konferencia

Organizátor: Regionálne osvetové stredisko v Leviciach (ďalej len ROS)
Termín konania: 7.-8.2.2019 Levice (štvrtok, piatok)
Miesto konania konferencie 7.2.2019: Hotel Golden Eagle, Námestie Hrdinov, Levice
Odborným garantom konferencie je Mgr.art. Barbora Morongová PhD.,
riaditeľka odboru nehmotného kultúrneho dedičstva a kultúry znevýhodnených skupín
obyvateľstva Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Hlavný partner podujatia: Fond na podporu umenia
Jazyk konferencie: slovenský, maďarský (tlmočenie zabezpečené)

Charakteristika:
Základnou orientáciou ROS je dlhodobé, cieľavedomé a komplexné smerovanie k rozmanitosti
regionálnych a lokálnych kultúrnych prejavov v záujmovo – umeleckej činnosti. Medzi naše aktivity
patrí aj organizovanie metodických a odborných seminárov pre zvyšovanie vedomostí o vlastnej
regionálnej, lokálnej a tradičnej kultúre. Zameriavame sa na rozvoj medzinárodnej spolupráce v
oblasti kultúry, vytvárame a sprostredkujeme medzinárodné partnerstvá a siete v oblasti tradičnej
kultúry. Pomocou poskytnutých finančných prostriedkov z dotačného systému MK SR , ÚV SR, FPU
a KULTMINOR už od roku 2011 organizujeme tvorivé dielne pre vzdelávanie vedúcich folklórnych
kolektívov z celého Slovenska.

Cieľ konferencie:
– poukázať na priamu a dynamickú výmenu názorov a skúseností na medzinárodnej úrovni, tak
prispieť k rozvoju tvorivosti v oblasti metodiky výučby ľudového tanca na aktivitách tanečnej
antropológie a tanečnej folkloristiky
– spoznať rôzne metódy pri výučbe ľudového tanca pre tanečných i netanečných pedagógov
– poskytnúť nové poznatky, ukázať na príležitosti hlbšej spolupráce, na posilnenie Vyšehradskej
štvorky v rámci kultúrneho a vzdelávacieho dialógu.
Tematické celky konferencie 7.2.2019:
– Ľudový tanec. Výučba ľudového tanca, spevu a hudby a jej vplyv na folklórne hnutie. Rozvoj
zručnosti a kompetencii pomocou detských ľudových hier. Choreografické myslenie/tvorba.
– Vzdelávací systém. Umelecké odborné vzdelávanie .
– Zachovanie tradícií. Zbierky. Folkloristická rozprava.
– CIOFF – posilnenie medzinárodnej pozície v oblasti kultúry.

Otváracie tematické celky uvedie a moderátorom diskusie bude Mgr. art. Lenka Šútorová-Konečná ArtD.

TelepülésLéva [Levice]
Módosítás dátuma2019. január 21.